خدایــــــــــــــــــــا

 

 آسمانت چه مزه ایست؟؟؟؟؟؟

من تا به حال فقط زمین خورده ام

 

 

تـلـخ است

دلت هوای روزهـایی را کند 

کـــــه

یقین داری دیگـر نمی آید

 

 

 

بعضی ها رو

باید از تو رویاهات بکشی بیرون

محکـــم بغلـــش کنی

و

آروم بگـــی

 

آخه تـــــــــو چــرا پیشــم نیستــی لامصب

 

 

نبــــــــــــــار بــــــــاران

نبــــــــــار لعنتـــــــــــی

امشـب بــــا دیگــری بیـرون اسـت

سرمـــا میخـــورد

 

 

 

خدایــــــا

نگـــــاه کن

صدای هق هق گریه هـــایم

از همان گلویی می آید

که تـــــــــــو

از رگش به من نزدیکتری

 

 

 

از تــــــو گفتـن سوزش چشـم می آورد

و

از تـــــو نگفتـن تــورم گلــو

 

بـگــویـــم؟؟؟

یـــا 

نـگــویــم؟؟؟

 

 

 

 

 تکلیف سنگینی است بـــی تــــو بودن

تـــــــــو

آسوده بخواب

من

مشق گریه هایم مانده 

 

 

تـــــو کـــه نیستـی

من

به عکسیهایت نگاه میکنم

این همان 

 

"تنفس مصنوعیست"

 

 

چقــــــدر دلتــنگ حضورت هستــــم

 

کــــــــــــاش

 

تصویرت نفس میکشید

 

 

 

 

خودآزاری

یعنـــــی

میــــری اونجاهــایی

کـــه

بـاهـاش خـاطـره داشتـی

و

 

"بـــه یـــــادش میـمـیـری"

 

 

دلـــم خیلی بیشتر از حجمش پر است

پــــر  از جای خـــــالـــــی تــــــو

پـــــر از دلتـــتنگی برای تــــــو

پـــــر از خـــاطرات قدم زدن

در کوچه پس کوچه های شهر با تـــــو

پــــر از حس پـــرواز

پـــــر از تــــــو

 

 

تمــــــــام روزهــایـی کـــــه

سرگـرمیـت بــودم

 

"زندگی ام بـودی"

 

 

 

گـــــــاهــــــی

 

آنقــــــدر دلـتـنـگـت میــشـم

کــــــه

اگــــر بفهمـی

از نبـودنـت خجــالـت مـی کـشـی

 

 

 

 

 

 

انگشتانت را به من قرض بده

برای شمردن لحظه های نبودنت

 

"کم آورده ام"

 

 

 

 

دلـــــــــــــم

 

هوایش را میکند

او نیست

و

من

باز هم شرمنده دلم میشوم

 

 

 

چشمـــانـم را بــــــاز میکنــم 

و

 "تـــــــو نیستـــی"

این

بی رحمانه ترین اتفاق هر روز است

 

 

گـــــاهی حتـی جرات نمیکنـم پشت سـرم را نگـــاه کنم

کــه ببینــم

 

"جایم خالـــــــــی هست یـــــــــا نــــــه"

 

 

 

امــــــــــان

 

از روزهایی که دلت از خدا هـــــم پـــــره

 

 

خدایــــــــــــــا 

 

خسته ام

میوه  کدام درختت رو گاز بزنم

تـــــــــــا

از زمین رانده شوم؟؟؟؟

 

 

همیشه باید کسی باشد که معنی سه نقطه های انتهای جمله هایت را بفهمد

همیشه باید کسی باشد ...

تا بغض هایت را  قبل از لرزیدن چانه ات بفهمد ...

باید کسی باشد ...

که وقتی صدایت لرزید بفهمد ...

که اگر سکوت کردی بفهمد ...

کسی باشد...

که اگر بهانه گیر شدی بفهمد ...

کسی باشد...

که اگر سردرد را بهانه کردی برای رفتن و نبودن بفهمد به توجهش احتیاج داری ...

بفمد که درد داری...

بفهمد که دلت برای قدم زدن زیر باران...

برای بوسیدنش...

برای یک آغوش گرم تنگ شده است

 

 

صدای گـــام های تـــــــو

ضربان زندگی من است

بـــا من راه بیـــا

هنوز تشنه ی زنده بودنم

 

 

به یاد تو بودن

چه کم خرج است

 

"نه خواب میخواهد"

 

"نه خوراک"

 

 

هر جــای دنیـــا هستی

بــاش

فقط هر روز

 

"خنده هایت"

 

را برایم پست کن

 

قلب من

 

برای تپیدن نیاز به انگیزه دارد

 

 

چرا آدم ها نمیدونن بعضی خدافظی ها یعنی

 

نـــذار بــــــرم

بــــرم گـــردون

سفت بغـــلـــــم کن

سرمــو بچسبون به سینتو بگـــو:

 

خداحافظ و زهر مار،بیخود میکنی میگی خداحافظ

مگه من میــــزارم بـری؟؟؟؟

 

 

 

 

خــــــدایـــــــــــا

 

التمــــــاست میکنـــــــم

همه دنیـا ارزانی دیگران

 

ولـــــــــــی

 

آنکه دنیــــــای من است

مــــال دیگران نباشد

 

 

 

مـــــرا

به ذهنت نه

به دلـــــــت بسپار

من

از گم شدن در جاهای شلوغ

میتـــــرسم

 

 

 

بــــــــی تــــــــو

 

کنار اینهمـــــه خاطره نشستن

"دل میخواهـــد"

 

 

مــــــــــاه من

 

مبادا گرفته باشی

که 

شهری را به نماز آیات وا میدارم

 

 

 

"دلتـــنگی"

 

یعنی رو به دریا ایستاده باشی 

و

خاطرات یه خیابان خفه ات کن